Andrew & Alexandra
Nikolaev, Ukraine

photo & floral Tatyana Chaiko

muah Ilyana Shablovskaya

hair accessory Mary Eysmont